Wyszukiwanie


Konkurs z j.angielskiego

 

 

 

 

 

Olchowa, 02.03.2010

IV GMINNY KONKURS

 

 

 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

Szanowni Nauczyciele Języka Angielskiego!

 Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów z klasy VI do wzięcia udziału w IV Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego „The Best”. Konkurs zorganizowany zostanie w Szkole Podstawowej w Olchowej w dniu 15 kwietnia o godz. 11.00.

Materiał zawarty w teście uwzględnia wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN, a także zawiera podstawowe zagadnienia związane z kulturą krajów anglojęzycznych. Test składa się 40 pytań, do każdego pytania jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas trwania konkursu wynosi 30 min + 5 min sprawy organizacyjne. Odpowiedzi są zaznaczane na karcie odpowiedzi. Na wstępie uczeń otrzymuje 40pkt. Za każdą prawidłową odpowiedź (+1pkt), za błędną odpowiedź (-1pkt) a za nieudzielenie odpowiedzi (0pkt). Testy z lat ubiegłych dostępne będą wkrótce na stronie naszej szkoły: www.sp-olchowa3.webnode.com

Uczestników -2 osoby z danej szkoły wybrane przez nauczyciela- można zgłaszać oraz dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu  (017) 745 20 37 lub 887 965 233.  Zgłoszenia uczniów należy dokonać do 27 marca - podając imię i nazwisko . Na wszystkich uczestników i opiekunów czekają dyplomy a dla najlepszych nagrody.

Z poważaniem:

Organizator konkursu:                                     Dyrektor szkoły:

 

 Przykładowe pytania konkursowe z lat ubiegłych

 

III GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 “ THE BEST”

5 marzec 2009r

 SZKOŁA PODSATAWOWA W OLCHOWEJ

 

UWAGA:

Proszę przenieść odpowiedzi na KARTĘ ODPOWIEDZI

Czas trwania konkursu: 30 min

Poprawna odpowiedź: 1pkt     

Brak odpowiedzi: 0pkt

Zła odpowiedź: -1pkt

 

GOOD LUCK !

 1. There aren’t any clouds. It’s ……………….. .

a) raining                b) sunny              c) cloudy                  d) snowing

2. June is in ………………….. .

a) autumn               b) summer                   c) spring            d) winter

3. The car park is ………………. the station.

a) in front               b) between              c) behind                   d) next

4. Go to the baker’s and buy ……………… bread, please.

a) a               b) some               c) any                   d) two

5. Be quiet! I ……………….. to the teacher.

a) am looking             b) listening               c) am listening       d) listen

6. There are clean glasses in the ………………. under the sink.

a) cupboard           b) desk           c) cooker               d) fridge

7. ……………… are my favourite summer fruit.

a) Cherrys             b) Cherry’s                  c) Cherries                d) Cherries’       

8. ……………….. many photos when you were in London?

a) You took           b) Did you take            c) Do you take d) Were you take

9. George …………… wake up early at weekends.

a) isn’t                   b) didn’t                c) don’t                d) doesn’t

10. My brother ………… me a digital camera for my birthday last year.

a) is giving b) gives                c) gave                    d) give

11. How ……………. money do you need to buy a new car?

a) many                 b) much               c) far                       d) a lot of  

12. Please bring me …………… books from the table over there.

a) this              b) those            c) that                    d) these

13. Jess …………………. to bed at 10 pm.

a) usually goes             b) goes usually           c) does usually go              d) does go usually

14. There’s a big swimming pool in ……… garden.

a) they               b) their                 c) theirs                 d) them

15. You …………… talk loudly in the library; you need to be quiet.

a) must             b) mustn’t              c) don’t                 d) aren’t

16. Mark’s mother is ……………………. .

a) Japan                    b) Japanese             c) Japanian                    d) Japanish

17.The Irish celebrate St Patrick’s Day ……… 17th March.

a) in               b) on                       c) at                 d) –

18. Would you like …….. water?

a) a                   b) -                     c) the                 d) some

19. Her brother is four years old and he can count to twenty. He’s very …………

a) sweet             b) clever                  b) funny                        d) stupid

20. Elephants ………….. in Asia and Africa.

a) lived                      b) lives                      c) are living                  d) live

21. Is Patty going to a party tonight?

a) Yes, she’s             b) No, she is             c) Yes, she’s going                  d) Yes, she is

22. Lisa ……………………….. the guitar.

a) can plays           b) can’t play                 c) cans play                 d) can’t plays

23. ………………………. the answer to this question.

a) I am not knowing           b) I don’t knowing           c) I don’t know        d) I amn’t knowing

24. Emma’s got lovely curly …………………. .

a) face                   b) ears                c) eyes                      d) hair

25. I’m wearing my ……………… today so my hands aren’t cold.

a) scarves              b) ties                 c) gloves                      d) boots

26. …………….. a red sport car?

a) Joe drives          b) Do Joe drive            c) Is Joe drive              d) Does Joe drive

27. Josh hates heavy metal music. He …………. listens to it.

a) sometimes              b) never                c) always                       d) usually

28. What …………………….. right now?

a) you do               b) do you do                c) you doing                 d) are you doing

29. Angela …………………. to work yesterday.

a) didn’t drive                 b) drive             c) doesn’t drive d) didn’t drove

30. Let’s go to the park and ………….. our kite.

a) fly              b) catch                 c) throw                  d) drop

31…………………… thirsty. Can I have a glass of water?

a) It’s very             b) I’ve got              c) I’m very       d) I’m not

32. A: Are his shoes brown?

      B: No, ……………….. .

a) they aren’t            b) he isn’t                 c) his aren’t                    d) it aren’t

33. A: How ………….. you?

      B: Very well, thanks.

a) well                b) old are                c) are                       d) fine

34. My school …………….. twenty classrooms.

a) got         b) has got         c) have got       d) is

35. Thirty pounds fifteen pence = ………………

a) £13.50                b) £13.15               c) £30.50              d) £30.15

36. The British flag is ……………………………… .

a) red and blue                                  b) blue, white and yellow     

c) red, white and blue                      d) black, white and red

37. ………………… is in England.

a) Dublin             b) Edinburgh                     c) Belfast                    d) Liverpool

38. ………………….. is not celebrated in England.

a) Christmas Day        b) New Year’s Day            c) Halloween                d) Thanksgiving

39. The Thames is ………………….. .

a) a Scottish mountain                                   b) a building in London        

c) an English river                              d) an American car

40. The Harry Potter books are by ……………………

a) J.M. Barrie           b) W. Shakespeare         c) J.K. Rowling            d) A. Conan Doyle

 

 

 

 

KLUCZ – III GMINNY KONKURS

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

1.                B

2.                B                        

3.                C

4.                B

5.                C

6.                A

7.                C

8.                B

9.                D

10.          C

11.          B

12.          B

13.          A

14.          B

15.          B

16.          B

17.          B

18.          D

19.          B

20.          D

21.          D

22.          B

23.          C

24.          D

25.          C

26.          D

27.          B

28.          D

29.          A

30.          A

31.          C                36.  C

32.          A                37. D

33.          C                38. D

34.          B                39. C

35.          D                40. C

 

 

 

 

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 “ THE BEST”

15 maja 2008r

 SZKOŁA PODSATAWOWA W OLCHOWEJ

 

UWAGA:

Proszę przenieś odpowiedzi na KARTĘ ODPOWIEDZI

Czas trwania konkursu: 30 min

Poprawna odpowiedź: 1pkt     

Brak odpowiedzi: 0pkt

Zła odpowiedź: -1pkt

 

GOOD LUCK !

 

1. What would you like to ………………. ?

a) eat                     b) eating                       c) eats                          d) ate

2. John …………………….. at the moment.

a) dance                 b) is dancing                c) dances                     d) danced

3. There aren’t ……………………. apples in the basket.

a) much                  b) any                          c) some                        d) a lot of

4. Her uncle is …… actor.

a) a                        b) -                  c) an                d) the

5. My mum and dad …………… at the swimming pool yesterday.

a) was                    b) were                        c) is                  d) are

6. Did they ……………….. to the cinema last Monday?

a) going                  b) went                        c) go                            d) goes

7. Jack ……………… thirteen years old.

a) is                       b) are               c) have             d) has

8. Look! They …………….

a) run         b) is running                 c) runs             d) are running

9. His daughter ………………….. dinner every weekend.

a) is cooking          b) cook            c) cooked                    d) cooks

 

10. You ……………… run in the class.

a) must                   b) can              c) should                      d) mustn’t

11. There …………….. some milk in the fridge.

a) is           b) are               c) isn’t             d) aren’t

12. Children ………………….. be quiet during the lesson.

a) must                   b) mustn’t                    c) can’t                        d) shouldn’t

13. …………. your aunt get up at seven on Saturdays?

a) Is           b) Do               c) Did              d) Does

14. We ………………… every summer holiday in a small village.

a) are spend                       b) spends                     c) spend                       d) are spending

15. Boys ……………………….. here.

a) buy often sweets            b) often buy sweets                                                                        c) buy sweets often      d) often buys sweets

16. I love …………………… to old people.

a) talking                b) talks c) to talking                  d) talk

17. My sister’s only five, but she ………………… very well.

a) can reads           b) cans reads               c) can read                   d) cans read

18.They don’t want ……………… home.

a) to go                  b) going                       c) go                d) to go to

19. My parents ………………………. work early.

a) never do finish               b) don’t never finish                                                                       c) never finish             d) never don’t finish

20. What …………………….. your trainers?

a) colour have        b) colour are                c) is the colour d) colour

21. I like ………………. .

a) of Betty dog                  b) Bettys’dog               c) Betty’s dog              d) dog Betty

22. Those shirts are old, but …………………… is new.

a) this one              b) these ones               c) this ones                   d) those one

23. Our pictures are nice, but ……………. are just beautiful!

a) they                   b) their             c) them d) theirs

24. ……………… many mistakes in my letter?

a) Are                    b) Are they                  c) Are there                 d) Are these

25. The post office is ……………. your right.

a) at           b) on                c) in                 d) after

26. ………………….. today.

a) It’s cold             b) Is cold         c) There’s cold d) This is cold

27. Please …………………….. open the windows!

a) no          b) don’t           c) not               d) doesn’t

28. ……………… at a bank?

a) Does work Jim             b) Do Jim work           c) Does Jim work        d) Does Jim works

29. A: …………………………..

      B: At 3 o’clock.

a) When the film starts?                             b) When starts the film

c) What time does the film start?                d) What time starts the film?

30. Listen … your teacher, look …… your book and match the numbers ….. the pictures.

a) -/ at / from                     b) to / into / in              c) to / at / with                         d) - / at / to

31. sałata:

a) cabbage             b) salad                        c) cauliflower                           d) lettuce

32. stopa:

a) knee                  b) foot                         c) food                         d) feet

33. Your father’s brother is your ………………..

a) grandfather                    b) uncle                        c) brother                     d) father

34. 45 is ……………….

a) forti-five b) forty and five                       c) forty-five                  d) fourty-five

35. One mouse, two …………

a) mice                   b) mouses                    c) mise                         d) mices

36. On the island of Great Britain there isn’t…………. .

a) Wales                b) England                   c) Northern Ireland                  d) Scotland

37. A: …………….. jacket is this?

      B: It’s mine.

a) Who                  b) Who’s                     c) Whose                     d) Whose’s

38. Loch Ness is a famous …………… in ……………. .

a) monster / England          b) building / Wales       c) lake / Scotland         d) monster / Ireland

39. On Christmas Day British people eat ……………. .

a) turkey                b) fish              c) chocolate eggs                     d) chips

40. What is Prince’s of Wales name?

a) William b) Harry                       c) Andrew                   d) Charles

 

 

IV GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 “ THE BEST”

15 kwietnia 2010r

 SZKOŁA PODSTAWOWA W OLCHOWEJ

 

UWAGA:

Proszę przenieść odpowiedzi na KARTĘ ODPOWIEDZI

Czas trwania konkursu: 30 min

Poprawna odpowiedź: 1pkt     

Brak odpowiedzi: 0pkt

Zła odpowiedź: -1pkt

 

GOOD LUCK !

 

 1. ……………… two posters in my bedroom.

a) They are            b) It has got                 c) Are they                  d) There are

2. - How ……………. it?

    - £1.70

a) old is                 b) much is                    c) many is                 d) much are

3. Jennifer is ………………………………. .

a) Pat’s husband                b) Paul’s wife        c) Steven’s uncle          d) Susan’s brother

4. „…………………. you happy?” „Because it’s my birthday!”

a) How are            b) Why are              c) What are                d) Where are

5. „…………………….. it?” „It’s half past two.”

a) What is time           b) Who is            c) What time is             d) How old is

6. The ……………………….. are at school.

a) classroom                      b) teacher                    c) children                    d) desk

7. I like animals but I haven’t got ………….. pets.

a) any                    b) some               c) a                 d) of

8. ………………………. the light, please. It’s dark here.

a) Turn off             b) Stand up                  c) Take off               d) Switch on

 

9.He’s got a very long ………………. .

a) knee             b) hair                c) legs                    d) nose

10. We ……………………. to the supermarket on Sundays.

a) always do          b) are always             c) never goes                 d) always go

11. I …………….. like spiders. They’re horrible.

a) don’t              b) doesn’t                    c) haven’t                      d) ‘m not

12. …………….. I open the window, please?

a) Have                  b) Am                c) Can                           d) Do

13. We …………………………… for a walk today because it’s too cold.

a) are going            b) aren’t going c) not going                 d) don’t go

14. ……………. you come from Spain?

a) Where                  b) Does                      c) Do                        d) Are

15. The park is ………………… of the church.

a) next                     b) behind                    c) near                       d) in front

16. Be quiet! My favourite TV programme ………………………… .

a) it starts                 b) is starting  c) starting                  d) starts

17. I’ve got ………………….. new photos of my dog.

a) a lot             b) a            c) any             d) some

18. „How are you?” „I’m ………………. .”

a) ten                 b) school                c) Polish                       d) fine

19. My ……………….. car is very small.

a) uncle’s                  b) uncles                  c) the uncle                      d) the uncle’s

20. My dog ………………. big brown eyes.

a) has got                  b) have             c) have got                d) got

21. Twelve + thirteen = ………………….

a) twenty-four                b) thirty-two                     c) forty-five                 d) twenty-five

22. „Are your jeans big?”  „No, ……………………… .”

a) it is             b) they aren’t                    c) it isn’t                        d) you aren’t

23. „Is there any milk, Mum? I’m …………………… .”

a) hungry              b) thirsty                    c) angry                    d) friendly

24. My sister and I ……………….. tennis every Saturday.

a) are playing                  b) is playing                  c) play                        d) plays

25. It’s Friday the 15th today. The 19th is ………………. .

a) Thursday           b) Wednesday                   c) Tuesday     d) Monday

26. I …………….. your sister in the supermarket yesterday.

a) looked               b) saw             c) watch                 d) see

27. Please stop ………………… and listen to me!

a) talking                b) talk            c) to talk                     d) talks

28. Yesterday the weather ………………. cold.

a) was                   b) is                c) were                         d) had

29. Are …………….. English?

a) Mrs Smith          b) her c) they                        d) John

30. You can’t watch TV. You …………… do your homework.

a) have                         b) can’t                  c) mustn’t                       d) must

31. Did she ……………… the answer to the question?

a) find                      b) finds                       c) finding                             d) found

32. „Has your dog got an ugly mouth?” „No, ………………… .”

a) it doesn’t              b) I haven’t                  c) it hasn’t                   d) your hasn’t

33. I can’t play …… football, but I can play …… guitar very well.

a) the ; the                   b) - ; -                     c) - ; the                                d) the ; -

34. How much …………….. have you got?

a) bananas                  b) milk                       c) apples                  d) orange

35. What are ………….? They are pears.

a) these                   b) this                  c) that                          d) it

36. The United Kingdom is England, Scotland, Wales and ………………………… .

a) Northern Ireland                     b) Southern Ireland                     c) Ireland               d) Eire

37. English people often eat …………………………. at Christmas.

a) Christmas crackers                   b) presents                  c) turkey                     d) carols

38. …………………. is in the autumn.

a) Easter                b) Halloween               c) Christmas                          d) May Day

39. London buses are ………………. .

a) red                 b) green                   c) black                    d) yellow

40. Elizabeth II is the …………………….. of England.

a) Prime Minister              b) Queen                     c) President                           d) Princess

 

 

 

 

KLUCZ do IV Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego z 15.04.2010r.

 1. D
 2. B
 3. B
 4. B
 5. C
 6. C
 7. A
 8. D
 9. D
 10. D
 11. A
 12. C
 13. B
 14. C
 15. D
 16. B
 17. D
 18. D
 19. A
 20. A
 21. D
 22. B
 23. B
 24. C                     34. B
 25. C                    35. A
 26. B                     36. A
 27. A                     37. C
 28. A                     38. B
 29. C                     39. A
 30. D                     40. B
 31. A
 32. C
 33. C