Wyszukiwanie


Informatyka

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

-         spełnia kryteria na ocenę Bardzo dobrą

-         posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

-         potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)

-         umie formułować problemy i dokonywać analizy i właściwej syntezy

-         proponuje rozwiązania nietypowe

-         osiągają sukcesy w konkursach pozaszkolnych

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

-         spełnia kryteria na ocenę dobrą

-         wykonał w założonym czasie wszystkie ćwiczenia przypadające w semestrze

-         samodzielnie pracuje w programach użytkowych które był zobowiązany opanować lekcjach

-         potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy

-         potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów i
            zadań w nowych sytuacjach

-         opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
            nauczania

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

-         spełnia kryteria na ocenę dostateczną

-         wykonał w założonym lub przedłużonym czasie większość ćwiczeń przypadających w semestrze

-         umie pracować w programach użytkowych które był zobowiązany opanować lekcjach

-         opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem

-         poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów

-         potrafi korzystać z zeszytu ćwiczeń lub innej literatury celem zdobycia umiejętności poruszania się w programie

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

-         spełnia kryteria na ocenę dopuszczającą

-         wykonał w założonym lub przedłużonym czasie około połowy ćwiczeń przypadających w semestrze

-         poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań lub problemów z pomocą nauczyciela

-         opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone
            programem potrzebne do dalszego kształcenia        

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

-         wykonał w założonym lub przedłużonym czasie chociaż trzy ćwiczenia z przypadających w semestrze

-         potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z zeszytu ćwiczeń celem zdobycia umiejętności poruszania się w programie

-         ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania
           ale braki te nie przekraczają możliwości dalszego kształcenia

-         potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać określane mu zadania o niewielkim stopniu trudności 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

-         nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą

-         nie opanował tych wiadomości i umiejętności, określonych programem które są
           konieczne do dalszego kształcenia

-         nie potrafi lub nie chce nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

-         nie potrafi lub nie chce z pomocą nauczyciela korzystać z zeszytu ćwiczeń celem zdobycia umiejętności poruszania się w programie

-         ma lekceważący stosunek do przedmiotu

Kryteria ocen cząstkowych :

Ø          uczeń oceniany jest za samodzielną pracę przy komputerze

Ø          uczeń może korzystać w trakcie wykonywania ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń z podręcznika , ćwiczeń , ale ich brak w     żadnym  wypadku nie zwalnia ucznia od ich wykonywania

Ø          uczeń oceniany jest za wykonanie ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń w czasie określonym przez nauczyciela

Ø          za wykonanie ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń w czasie określonym przez nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry

Ø          za wykonanie ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń w czasie wydłużonym o 5 minut od czasu określonego przez nauczyciela uczeń otrzymuje     ocenę dobry

Ø          za wykonanie ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń w czasie wydłużonym o 10 minut od czasu określonego przez nauczyciela uczeń     otrzymuje  ocenę dostateczny

Ø          za wykonanie ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń w czasie wydłużonym o 15 minut od czasu określonego przez nauczyciela uczeń otrzymuje     ocenę dopuszczający

Ø          za wykonanie ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń w czasie wydłużonym o 20 minut od czasu określonego przez nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny

Ø          w stosunku do czasów przekroczenia 0 , 5 ,10 ,15 , jeżeli uczeń przekroczy te czasy o 1 minutę otrzymuje założoną ocenę z minusem

Ø          w stosunku do czasów przekroczenia 0 ,5 ,10 ,15 , jeżeli uczeń przekroczy te czasy o 2 minuty otrzymuje następną ocenę z plusem

 

                                       Uczeń ma prawo i obowiązek do maksymalnie trzykrotnego poprawiania ćwiczenia za które otrzymał ocenę niedostateczną . Przy czym za każdą próbę otrzymuje ocenę , aż do uzyskania oceny pozytywnej .Te dwie lub trzy oceny dotyczące jednego ćwiczenia traktowane są całościowo . Jest to jedna ocena zależna od ilości prób i ocen w nich uzyskanych .

Zasady akceptacji prawidłowości wykonania ćwiczenia i czasu jego wykonania:

q       w trakcie lekcji czas odmierzany jest jednym czasomierzem

q       czas rozpoczęcia podawany jest przed logowaniem się ucznia do sieci celem wykonania ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń

q       czas zakończenia podawany jest po wylogowaniu się ucznia z sieci po zakończeniu ćwiczenia , lub zestawu ćwiczeń

q       prawidłowość wykonania ćwiczenia stwierdza nauczyciel po uprzednim sprawdzeniu i poleceniu wylogowania się

q       nauczyciel dokonuje sprawdzenia prawidłowości wykonania według kolejności zgłoszeń od uczniów

Uczeń nie wykonujący ćwiczenia jest obowiązany do przygotowywania się do ćwiczeń poprzez czytanie i analizę treści ćwiczenia z którego może być odpytany .

 

Uczeń może zgłosić przed lekcją :

ü     brak zeszytu przedmiotowego 1 raz w semestrze

ü     faktu nie przygotowania do lekcji 1raz w semestrze

bez wyciągania wobec niego jakichkolwiek konsekwencji .

Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.

Oceny będą wpisywane do dzienniczka ucznia na życzenie ucznia lub rodzica

Ten system oceniania zakłada również umiejętność -czytania ze zrozumieniem przez uczniów .

Ocenianie semestralne i końcoworoczne odbywa się zgodnie z procedurami przyjętymi w WSO .

 Informuję uczniów w formie ustnej o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych na dwa tygodnie przed planowaną konferencją RPed.

 Jeśli uczeń lub rodzice(prawni opiekunowie )nie zgadzają się z przewidywaną oceną semestralną lub końcoworoczną lub uważają , że wiedza ucznia jest wyższa to mogą na piśmie zwrócić się do nauczyciela z uzasadnioną prośbą o ponowne zbadanie wiedzy i umiejętności ucznia jeśli :

-         uczeń obecny był na co najmniej 80% zajęć , a pozostałe nieobecności ma usprawiedliwione ,

-         nienagannie prowadzi zeszyt przedmiotowy w którym ma wszystkie lekcje uzupełnione w momencie składania prośby ;

W prośbie rodzice(prawni opiekunowie) wskazują ocenę na jaką ich zdaniem uczeń umie i posiada umiejętności .

Nauczyciel na przedstawionej prośbie podaje zakres materiału i formę sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia na wskazaną w prośbie ocenę .

 

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia musi odbywać się na forum klasy .

Możliwe formy to :

-         samodzielne wykonanie zestawu ćwiczeń w określonym czasie ,

-         samodzielna praca pisemna ,

-         samodzielna odpowiedz ustna

Forma jest dobierana w zależności od specyfiki sprawdzanego zakresu materiału .

Rodzic – uczeń potwierdza na prośbie na której został określony zakres materiału , forma sprawdzania wiedzy i umiejętności własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z w/w informacjami i otrzymuje jeśli sobie życzy kserokopię sporządzonego pisma .

Rodzic może być obecny na lekcji na której będzie sprawdzana wiedza i umiejętności ucznia jako obserwator na jego wyraźne życzenie .

Wystawiana ocena nie jest średnią ocen cząstkowych. Oceny te pomagają nauczycielowi w ustaleniu oceny końcoworocznej(semestralnej). Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych