Wyszukiwanie


Konkurs Matematyczny

 

 

Szkoła Podstawowa w Olchowej

 im M. Konopnickiej

i organizator

 KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„Potyczki matematyczne w Olchowej”

ZAPRASZAJĄ

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Iwierzyce

Do udziału w konkursie Matematycznym

„Potyczki matematyczne w Olchowej”

 

Serdecznie Zapraszam

nauczycieli matematyki do przedstawienia propozycji zadań konkursowych.

Nauczyciele przyjeżdżający z uczniami, jako członkowie komisji konkursowej mają prawo do zaproponowania skonstruowanych przez siebie zadań do konkursu, które wezmą udział w losowaniu zestawu konkursowego.

Aby zapobiec powtarzaniu się zadań z poszczególnych działów proszę o

ewentualny kontakt na email ,lub telefonicznie.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„Potyczki matematyczne w Olchowej”

 

1.      Konkurs jest organizowany przez pana Witolda Dybkę nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej w Olchowej.

2.      Konkurs odbędzie się 24.V.2011r. w Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Olchowej o godzinie 1100.

3.      W konkursie uczestniczą 2-osobowe drużyny ze szkół z terenu gminy Iwierzyce. W drużynie znajdują się uczniowie z klasy VI. (wyboru dokonują poszczególni nauczyciele).

4.      Celem konkursu jest:

    • wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zdań i poleceń matematycznych,
    • rozwijanie umiejętności:

a) logicznego myślenia,

b) przeprowadzania prawidłowego toku rozumowania,

c) spostrzegawczości,

d) odkrywania reguł i prawidłowości,

e) stosowanie poprawnych uogólnień,

g) czytanie tekstów matematycznych,

  1. Konkurs składa się z II etapów.

- szkolnego-wyłonienie uczestników konkursu szczebla gminnego ,

- gminnego- Finał konkursu w kategorii indywidualnej i zespołowej

6.   Przebieg finału:

Finał składa się z dwóch części: - rozwiązanie testu wyboru(czas

ograniczony) ,

rozwiązanie zadań otwartych(czas

ograniczony) ,

Nad przebiegiem czuwa i sprawdza rozwiązania komisja w składzie : Witold Dybka – przew. , nauczyciele matematyki opiekunowie uczestników konkursu .

                        W wyniku konkursu wyłonieni zostaną laureaci w części indywidualnej

                        i najlepsze drużyny w części zespołowej. Laureatami konkursu w części indywidualnej zostają uczniowie, który uzyskali odpowiednio największe liczby punktów możliwych do uzyskania.

                        Laureatami konkursu w części zespołowej zostają drużyny, które uzyskały odpowiednio największe liczby punktów możliwych do uzyskania.

Wyniki konkursu zostają ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu.

Nagrody i dyplomy wręczają: Dyrektor szkoły oraz organizator konkursu.

Odwołania uczestników zawodów i ich opiekunów rozpatruje komisja w dniu przeprowadzania konkursu .Jej orzeczenia są ostateczne .

 

Literatura: Dostępne na rynku podręczniki i zbiory zadań dla uczniów szkół podstawowych .

 

  1. Listę uczestników wraz z nazwiskiem nauczyciela biorącego udział w komisji konkursowej należy przesłać do Szkoły Podstawowej w Olchowej ,lub na adres email: witolddy@onet .eu do dnia 21 maja 2011r.