Wyszukiwanie


Kultura Fizyczna

 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI

Rok szkolny 2010/2011

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1
. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych formach zajęć ruchowych, poprzez

zwiększenie aktywności fizycznej i ruchowej.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, jeżeli nie jest to przedmiot kierunkowy, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń ( częściowo lub na stałe) przez dyrektora szkoły po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego.
4. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela w przypadku chwilowej niedyspozycji.
5. Uczeń może być zwolniony z pewnych zadań ruchowych, (z których nie jest oceniany) po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.
6. Uczennice w czasie niedyspozycji powinny być przygotowane do lekcji.
7. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w konkursach sprawnościowych z powodu nieobecności lub nie przygotowania do zajęć jest zobowiązany w ciągu tygodnia uzupełnić braki.
8. Bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych odbywa się wg skali ocen:
1- niedostateczny
2- dopuszczający
3- dostateczny
4- dobry
5- bardzo dobry
6- celujący
9. Ocena jest jawna oraz uzasadniona dla ucznia, jak i dla rodziców.

10. Uczniowie są na bieżąco informowani o uzyskiwanych ocenach.
11. Nauczyciel wymaga tylko tego czego nauczył.
12. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z zaliczeń cząstkowych, semestralnych w przeciągu dwóch tygodni od momentu i jej uzyskania.

 

II. SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.
Sprawdzenie i ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się na bieżąco w czasie trwania roku szkolnego.
Połączone jest z ocenianiem słownym przekazaniem informacji zwrotnej o wynikach uczenia się, formułowaniem wskazówek oraz ocenianiem wyrażonym stopniem szkolnym.
Na ocenę z wychowania fizycznego składa się ocena z aktywności, umiejętności, przestrzegania bezpieczeństwa, wiadomości aktywności poza lekcyjnej i poza szkolnej (udział w zajęciach poza lekcyjnych SKS, zawodach sportowych).
1. AKTYWNOŚĆ
- Przygotowanie do zajęć (ubiór sportowy, higiena osobista).
- Systematyczność, frekwencja.
- Wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z przedmiotem, zaangażowanie.
- Pomoc ucznia w organizacji i przeprowadzaniu zajęć.

2. UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
- LA ( biegi, skoki, rzuty ).
- Gimnastyka ( poprawne wykonywanie ćwiczeń, estetyka ruchu ).
- Gry zespołowe ( zestaw umiejętności technicznych i taktycznych ).
- Tenis stołowy.

 


3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- Zachowanie, zdyscyplinowanie ucznia na lekcjach W.F., koleżeński stosunek i pomoc w czasie lekcji W.F.
- Przestrzeganie regulaminu związanego z obiektami sportowymi.

4. WIADOMOŚCI
- Podstawowe przepisy konkurencji LA.
- Podstawowe przepisy gier zespołowych.
- Poprawne nazewnictwo ćwiczeń gimnastycznych.
- Znajomość zasad zdrowego odżywiania.
- Uczeń potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać gimnastykę poranną, rozgrzewkę przed wysiłkiem fizycznym, ćwiczenia rozciągające i uspokajające.


5. UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ DODATKOWE OCENY ZA:
- Udział w zajęciach poza lekcyjnych.
- Udział i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
- Za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych

 

Kryteria oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły.
3. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach międzyszkolnych na szczeblu gminnym, powiatowym i wyższym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Całkowicie opanował materiał programowy.
2. Jest bardzo sprawny fizycznie.
3. Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
4. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je

w praktycznym działaniu.
5. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy

 w osobistym usprawnieniu.
6. Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
7. Bierze aktywny udział w zajęciach sportowych i zawodach sportowych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. W zasadzie opanował materiał programowy.
2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
3. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi.
4. Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce za pomocą nauczyciela.

5. Wykazuje stałe i dość dobre postępy w usprawnianiu.
6. Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.

7. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
2. Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną.
3. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
4. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce.
5. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
6. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1. Nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma duże luki.
2. Jest mało sprawny motorycznie.
3. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
4. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, wykazuje brak nawyków higienicznych.
5. Nie jest pilny i wykazuje bardzo nikłe postępy w usprawnieniu fizycznym.
6. Ma niechętny stosunek do zajęć.
7. Unika zajęć pozalekcyjnych z kultury fizycznej.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program.
2. Ma bardzo niską sprawność motoryczną.
3. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.
4. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie wychowania fizycznego.
5. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.
6. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania, jego stosunek do przedmiotu jest niechętny.
7. Odmawia udziału w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej.