Wyszukiwanie


Język Angielski

 

v     Oceny z języka angielskiego są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) i są na ich prośbę uzasadniane.

v     Na tydzień przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń ( a za jego pośrednictwem rodzice – prawni opiekunowie) jest informowany w formie wpisu do zeszytu przedmiotowego o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z języka angielskiego.

v     Ustalona niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

v     Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

- wypowiedź ustna ucznia (na bieżąco)

- kartkówki (na bieżąco),

- testy (3-4 na okres)

- różne rodzaje prac pisemnych

- prace domowe w określonej przez nauczyciela formie

- aktywność ucznia podczas zajęć

v     Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, kartkówek, testów, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Zatem ocena śródroczna / końcoworoczna nie jest średnią ocen cząstkowych.

v     Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, a ocenę końcoworoczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen bieżących z II semestru.

v     Nie wszystkie prace uczniów podlegają ocenianiu. Mogą służyć sprawdzeniu umiejętności, czyli upewnieniu się o stopniu ich opanowania przez poszczególnych uczniów.

v     Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu:

- uczniowie na lekcji nie później niż po upływie 14 dni od napisania,

- rodzice w razie potrzeby na wywiadówkach

v     Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nie jest przeprowadzany następny sprawdzian pisemny.

v     W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania bez względu na jego przyczyny uczeń ma obowiązek poddania się sprawdzaniu osiągnięć w tej samej formie w ciągu tygodnia od pojawienia się w szkole. W przypadku nieobecności w szkole trwającej dłużej niż tydzień termin ten może być wydłużony na prośbę ucznia.

v     W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jednokrotnej próby jej poprawienia w ciągu tygodnia od otrzymania wyników. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być wydłużony na prośbę ucznia. Ocena ta odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej.

v     Kartkówki są zapowiadane ( z zakresu 3 ostatnich lekcji) – zatem nie przewiduje się poprawiania stopnia.

v     Stwierdzenie faktu odpisywania podczas kontrolnej pisemnej pracy może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego i niemożliwością jego poprawy.

v     Ocena śródroczna / końcoworoczna jest wynikiem osiągnięć ucznia w ciągu całego semestru / roku szkolnego i nie może być zmieniana w wyniku tzw. zdawania, bez pominięcia procedury formalnej tj. egzaminu sprawdzającego.

v     Przeliczanie punktów na ocenę z prac pisemnych dokonuje się na podstawie następującej tabeli:

Powyżej 100%

Celujący (z testów)

+ bardzo dobry ( z kartkówek)

90-100%

Bardzo dobry

70-89%

Dobry

50-69%

Dostateczny

30-49%

Dopuszczający

0-29%

Niedostateczny

v     Brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń gdy była w nim zadana praca domowa powoduje minus. Pięć minusów to ocena niedostateczna.

v     Za aktywność na lekcji lub wykonanie prac nadobowiązkowych uczeń może otrzymać plus. Pięć plusów to ocena bardzo dobra.

v     W przypadku jednorazowej nieobecności na lekcji uczeń ma wszystko odpisać i być przygotowany na kolejną lekcję. Kilkudniowa nieobecność w szkole zwalnia ucznia z tego obowiązku przez jedną lekcję – w uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony.

v     W ciągu jednego semestru uczniowi przysługuje możliwość zgłoszenia ( przed lekcją) 2 „nieprzygotowań” do odpowiedzi ustnej lub z powodu braku zadania domowego.

 

Zakres wiedzy i umiejętności na poszczególne oceny w kl. IV-VI

 

CELUJĄCY:

Gramatyka i słownictwo - uczeń doskonale zna poznane struktury gramatyczne i bez trudu stosuje je w praktyce, zakres słownictwa znacznie wykracza poza materiał przewidziany w materiale realizowanym na lekcji przedmiotu;

Słuchanie - pełne zrozumienie usłyszanego tekstu pozwala na jego analizę i interpretację,

Czytanie -  po przeczytaniu tekstu uczeń wykazuje zarówno ogólne jak i szczegółowe zrozumienie, dobrze radzi sobie również z tekstami o wyższym stopniu trudności,

Mówienie – uczeń swobodnie posługuje się językiem w wypowiedziach na różne tematy. Używa różnorodnych struktur gramatycznych i bogatego słownictwa.

 

BARDZO DOBRY:

Gramatyka i słownictwo – uczeń opanował całość materiału gramatycznego wprowadzonego na lekcji w sposób umożliwiający rozróżnianie ich i właściwe zastosowanie w określonych sytuacjach, w stopniu bardzo dobrym zna poznane słownictwo i posługuje się nim;

Słuchanie – Prawidłowe reagowanie na usłyszane informacje i umiejętność wykonania ćwiczeń w zakresie rozumienia ogólnego jak i szczegółowego, co pozwala na jego analizę;

Czytanie – umiejętność zrozumienia tekstu i prawidłowego wykonania ćwiczeń z nim związanych, nawet przy braku znajomości części słownictwa, czy partii tekstu (chodzi o rozumienie na podstawie kontekstu, intuicji);

Mówienie – uczeń potrafi posługiwać się językiem w ramach poznanego materiału, świadomie używa poznanych struktur gramatycznych, wyraża opinię, opisuje, opowiada, prowadzi dialog.

 

DOBRY:

Gramatyka i słownictwo – uczeń opanował materiał gramatyczny i leksykalny w stopniu dobrym, tzn. potrafi stosować w odpowiedniej sytuacji, jest zrozumiany nawet popełniając błędy;

Słuchanie – zrozumienie ogólnego przesłania usłyszanego tekstu oraz umiejętność przynajmniej częściowej analizy dotyczącej szczegółów;

Czytanie – pełne zrozumienie tekstu czytanego następuje przy pomocy nauczyciela, bądź pracy ze słownikiem, mogą wystąpić problemy ze zrozumieniem szczegółów.

Mówienie – uczeń posługuje się językiem w stopniu umożliwiającym poprawną komunikację w sytuacjach typowych np. przedstawianie drugiej osoby, witanie się, pytanie o drogę, godzinę, wyrażanie opinii na temat spraw codziennych, itp.;

 

DOSTATECZNY:

Gramatyka i słownictwo – uczeń daje sobie radę z prostymi strukturami gramatycznymi i dosyć wąskim zakresem słownictwa, nie potrafi „patrzeć” na język w ujęciu całościowym, koncentrując się na zagadnieniu omawianym aktualnie;

Słuchanie – ograniczone zrozumienie tekstu słyszanego powoduje brak umiejętności szczegółowej analizy, uczeń rozumie ogólne przesłanie tekstu;

Czytanie – umiejętność odpowiedzi na proste pytania dotyczące tekstu, praca ucznia odbywa się głównie pod kierunkiem i przy pomocy nauczyciela, brak umiejętności radzenia sobie z zadaniami dotyczącymi szczegółów tekstu;

Mówienie – uczeń ma problemy z wypowiedzią ustną, ale potrafi się skomunikować, dzięki znajomości podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa, nawet popełniając liczne błędy.

 

DOPUSZCZAJĄCY:

Gramatyka i słownictwo – uczeń stosuje utarte frazy gramatyczne, zna elementarne słownictwo z zakresu życia codziennego, ale robi to mechanicznie, często nie rozumiejąc istoty zagadnienia.

Słuchanie – bardzo ograniczone zrozumienie tekstu słyszanego, co prowadzi do bardzo licznych błędów w wykonywaniu ćwiczeń, związane jest to z brakiem znajomości prawidłowej wymowy słów;

Czytanie – bardzo ograniczona umiejętność pracy z tekstem z powodu braku opanowania większości słownictwa i słabą umiejętność rozpoznawania struktur gramatycznych, konieczna stała pomoc nauczyciela;

Mówienie – uczeń słabo posługuje się językiem, braki w znajomości podstawowego słownictwa i gramatyki znacznie ograniczają zdolność wypowiedzi, a niepoprawna wymowa często zaburza proces komunikacji.

 

NIEDOSTATECZNY – brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i elementarnego słownictwa dotyczącego poznawanych sytuacji, uczeń nie rozumie poprawnie usłyszanego tekstu, natomiast poziom zrozumienia tekstu czytanego nie pozwala na poprawne wykonywanie ćwiczeń; uczeń nie potrafi efektywnie się skomunikować nawet w bardzo typowych sytuacjach. Braki w opanowaniu materiału gramatycznego i leksykalnego uniemożliwia poznawanie i zrozumienie bardziej złożonych struktur.

 

Kryteria oceniania w nauczaniu zintegrowanym

 

 

 Ocena: A

 1. Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.
 2. Potrafi zaśpiewać i wykonać gesty towarzyszące poznanym piosenkom.
 3. Aktywnie uczestniczy na lekcji.
 4. Samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania.

 

 

Ocena: B

 1. Uczeń w stopniu zadowalającym dysponuje wiedzą wymaganą w programie.
 2. Z błędami wykonuje zadania do których niezbędne są umiejętności przewidziane programem nauczania.
 3. Wykonuje gesty towarzyszące poznanym piosenkom i próbuje śpiewać,
 4. Jest aktywny w czasie lekcji.

 

 

Ocena: C

 1. Uczeń z dużymi błędami opanował materiał programowy. Luki te wymagają dodatkowej pracy.
 2. Potrafi wykonać polecenia i zadania ale tylko z pomocą nauczyciela.
 3. Z błędami wykonuje gesty towarzyszące poznanym piosenkom.
 4. Nie jest pilny i ma niechętny stosunek do zajęć.

  

Stanisława Mik-Sowińska